Ponuka služieb

tomenu
Posledná zmena : 3. 7. 2015 7:53:38


1/PRUŽNÉ POVRCHOVÉ ASFALTOVÉ DILATÁCIE
Účel: Vodotesná kompenzácia dilatačných pohybov v objeme pružnej hmoty.
Použitie: Dilatačné konštrukcie betónových stavieb, objektov-vodorovných a v miernom sklone ako nová konštrukcia alebo pri rekonštrukciách najčastejšie použitie ako dilatácie mostných konštrukcií (vrátane chodníkových detailov), parkovísk, poschodových garáží, železničných prejazdov.
Výhody:
 • rozmery je možné prispôsobiť požiadavkám dilatačných pohybov a konštrukcii vozoviek a mostu
 • pri zhotovovaní dilatácií spravidla nedochádza k zásahu do nosnej konštrukcie
 • nehlučný prejazd dilatáciou 
 • odstránenie namáhania mostnej konštrukcie dynamickými účinkami, ktoré bežne vznikajú pri prejazde vozidiel cez kovové dilatácie
 • odolnosť voči vplyvom premávky a poveternosti
 • vodonepriepustnosť
 • možnosť pokládky po častiach -za obmedzenej premávky
 • nevyžaduje zvláštnu údržbu
 • pri zimnej údržbe nedochádza k poškodeniu pluhov
Rozmery:
hrúbka (mm) min.70 max.150
šírka (mm) min 200 max.1100
dĺžka podľa potreby  
Poznámka:podľa technologických predpisov SSC a NDS je minimálny rozmer dilatácie 500mm/90mm    

Informatívny popis technológie:

 • a, vymedzenie priestoru dilatácie prerezaním, odstránenie vozovky v rozmeroch podľa potreby, prípadne odstránenie starej dilatačnej konštrukcie
 • b, ošetrenie dilatačnej špáry v prípade potreby vrátane úpravy povrchov betónu či iného podkladu a príprava priestoru dilatácie
 • c, vyplnenie priestoru dilatácie pružnou zmesou kameniva a vysoko modifikovanej zálievkovej hmoty
           22-1S.tif

85.jpg
Diaľničný privádzač v Bratislave Lamači.
87.jpg
Poškodená pružná povrchová dilatácia.
92.jpg
Pružná povrchová dilatácia po oprave.


2/UTESŇOVANIE MOSTNÝCH KONŠTRUKCIÍ
Účel: Utesnenie konštrukčných alebo pracovných spojov pomocou pružného tesnenia vytvoreného modifikovanou asfaltovou zálievkou.
Použitie: Mostné konštrukcie - styk vozovky s rôznymi materiálmi zabudovanými vo vozovke (napr.obrubník, odvodňovače, kovové dilatácie a pod.)
Rozmery:
Základný rozmer (mm): šírka: 10 - 30
  hĺbka: 20 - 100

Informatívny popis technológie:

 • a, vytvorenie komôrky - cca 10/20 -30/100 mm
 •                                  - vložením kovového profilu,hobľovanej lišty,alebo dosky
                                   - prerezaním diamantovými nástrojmi,prefrézovaním
 • b, vyčistenie priestoru špáry motorovou rotačnou kefou,alebo vyfúkaním
 • c, nanesenie primárneho penetračno-adhézneho mostíka
 • d, zaliatie trvale pružnou modifikovanou asfaltovou zálievkou
 • e,ak je komôrka rozmerov 20/90mm/na celú výšku vozovky/,zaliatie trvale pružnou modifikovanou asfaltovou zálievkou sa vytvorí s vložením gumenného povrazca cca v strede zálievky
  81.jpg

  84.jpg

  80.jpg

3/OPRAVA DIVOKÝCH TRHLÍN NA ASFALTOVÝCH KOMUNIKÁCIÁCH A MOSTOCH
Účel: Utesnenie divokých trhlín asfaltových vozoviek modifikovanou asfaltovou zálievkou
Použitie: Všetky druhy komunikácií s obrusnou vrstvou zhotovenou z asfaltového betónu alebo liateho asfaltu (diaľnice, cesty, letištné plochy, parkoviská, chodníky a pod.)

Informatívny technologický postup:

 • a,prefrézovanie trhliny a vytvorenie priestoru pre zaliatie
 • b,vyčistenie priestoru špáry motorovou rotačnou kefou,alebo vyfúkanie vzduchom
 • c,nanesenie primárneho penetračno-adhézneho mostíka
 • d,zaliatie trvale pružnou modifikovanou asfaltovou zálievkou
  95.jpg4/UTESŇOVANIE ŠKÁR CEMENTOBETÓNOVÝCH VOZOVIEK
Účel: Utesnenie dilatačných kontrakčných a pracovných škár cementobetónových vozoviek a plôch modifikovanou asfaltovou zálievkou
Použitie: Všetky druhy komunikácií s obrusnou vrstvou zhotovenou z cementobetónu (diaľnice, cesty, letištné plochy, parkoviská, chodníky a pod.).

Informatívny technologický postup:

 • a,- nová škára- vytvorenie  komôrky prerezaním škáry diamantovými kotúčmi - stará škára- odstránenenie starej zálievkovej hmoty zo škáry, prípadne z jej okolia
 • b,vyčistenie priestoru škáry motorovou rotačnou kefou
 • c,predtesnenie profilmi z mikroporéznej gumy - pri širokých, resp. hlbokých škárach predtesnenie drvenou gumou
 • d,zaliatie trvale pružnou modifikovanou asfaltovou zálievkou alebo utesnenie inými materiálmi podľa špeciálnych požiadaviek objednávateľa
  96.jpg5/VŠETKY DRUHY DIAMANTOVÉHO REZANIA A VŔTANIA- REZAČKOU ŠPÁR, STENOVOU PÍLOU , LANOVOU PÍLOU A JADROVOU VŔTAČKOU
Účel: Delenie stavebných konštrukcií nedynamickou metódou - bez sekundárneho poškodenia konštrukcie trhlinami.
Použitie:

Mostné stavby

vŕtanie otvorov pre osadenie káblov pri dodatočnom predpínaní, osadzovanie odvodňovačov, zvodidlových stĺpikov, osvetlenia, dopravného značenia, odrezanie rímsy, delenie nosnej konštrukcie na transportovateľné časti.

Priemyselné a obytné stavby

vŕtanie a rezanie priestupov cez betónové,železobetónové  a murované konštrukcie,pre kábelové a potrubné rozvody, okenné a dverné otvory a pod.

odstraňovanie stavebných konštrukcií /stien,stropov a iných konštrukcií/

Komunikácie

rezanie čerstvého betónu s odsávaním,rezanie komôrok dilatačných a kontrakčných škár, zarezanie asfaltu, popr. betónu pred výkopovými prácami,odvŕtanie otvorov na osadenie rámov kanalizačných poklopov v rozmere 1000mm, vyrezanie škár pre osadenie indukčných slučiek sčítačov dopravy, zarezanie pracovných špár a pod..


101.jpg

78.jpg

102.jpg

103.jpg

104.jpg

105.jpg


106.jpg

107.jpg

6/KOTEVNÉ A UPEVŇOVACIE PRÁCE
Účel: Osadzovanie mechanických alebo chemických kotiev zabezpečujúcich prenos sily alebo spolupôsobenie konštrukcií
Použitie:

Mostné stavby

 • výroba spriahnutých konštrukcií, uchytenie stĺpov osvetlenia, zvodidiel, zábradlia a pod..

Priemyselné a občianske stavby

 • uchytávanie prírub, zabezpečenie spriahnutia starých a nových konštrukcií a pod..

Informatívny technologický postup:

 • a, navŕtanie otvoru
 • b, vyčistenie otvoru
 • c, vlepenie kotevného prvku, alebo osadenie a aktivácia mechanickej kotvy

108.jpg

109.jpg

110.jpg7/ VYREZÁVANIE DVERNÝCH OTVOROV A ODSTRÁNENIE STIEN A DELIACICH PRIEČOK

Vytváranie otvorov v stenách,priečkach a stropoch pri zmene dispozícií a novonavrhovaných prechodoch v starých, ako aj v novopostavených stavbách.

Pred vyrezaním nového otvoru /dvere,okno,výklad a pod./ je nutné urobiť nasledovné úkony:

- ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade.

- vypracovanie statického posudku /býva podmienkou pri hrúbke steny nad 75mm/.

- statický posudok musí byť vypracovaný odborne spôsobilým statikom,ktorý posúdi vhodnosť  umiestnenia otvoru a vplyv oslabenia steny na statiku objektu a v prípade potreby navrhne riešenie zosilnenia steny v mieste otvoru.

- podklady pre stavebný úrad vystavíme po dohode na počkanie.

- po obdržaní stavebného povolenia na úpravy bytu,je nutné oboznámiť susedov s druhom vykonávaných prác a tým spojeným nárastom hlučnosti,najlepšie písomne.Naša firma Vám ponúka tieto služby:

- vyrezanie otvoru vo vyznačenom mieste /rezanie robíme pílami chladenými vodou,ktorá je pri práci
odsávaná,chladenie vodou znižuje prašnosť na minimum/.

- odstránenie vyrezanej časti steny /betón,železobetón,murivo/.

- odvoz a uloženie stavebnej sute na riadenú skládku,s písomným dokladom o likvidácii odpadu.

- zhotovenie a osadenie zosilňovacích konštrukcií podľa návrhu statika.


P1010002_Zmenit velikost.jpg

P1010003_Zmenit velikost.jpg

8/STATICKÉ OPRAVY SUCHÝCH TRHLÍN BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Účel: Zmonolitnenie trhlinou oddelených častí stavebnej konštrukcie
Použitie:

Inžinierske stavby

 • trhliny v nosnej konštrukcii, prípadne pracovné špáry montovaných konštrukcií

Informatívny technologický postup

 • a,navŕtanie systému vrtov s osadením obturátorov, v prípade lícnych, resp. pohľadových plôch betónu-predtesnenie trhlín a osadenie lepených aplikátorov
 • b,tlaková injektáž
 • c,povrchová úprava sanovanej trhliny
  209.jpg210.jpg
9/UTESŇOVANIE MOKRÝCH TRHLÍN A DILATAČNÝCH ŠPÁR
Účel: Vodotesné uzavretie trhliny alebo škáry
Použitie: Opravy „mokrých“ dilatačných, pracovných škár a trhlín v konštrukciách nádrží, priehrad, tunelov, mostov, podzemných kolektorov, kanalizácií, podzemných priestorov budov zaťažených tlakovou vodou.

Informatívny technologický postup:

 • a,navŕtanie systému vrtov s osadením obturátorov
 • b,tlaková injektáž hmotou na rýchle dočasné zastavenie prenikajúcej vody
 • c,tlaková injektáž trvale tesniacou hmotou
 • d,povrchová úprava konštrukcie

114.jpg

115.jpg

116.jpg10/OPRAVY POŠKODENÝCH POVRCHOV A LOKÁLNYCH PORÚCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Účel: Tvarová a statická oprava poškodenej konštrukcie - reprofilácia stavebnej konštrukcie
Použitie: Opravy mostných konštrukcií, chladiarenských veží, konštrukcií tepelne a chemicky namáhaných,konštrukcií poškodených vplyvom počasia, betónových plôch a povrchov a pod..

Informatívny technologický postup:

 • a,odstránenie degradovaného materiálu až na vyhovujúci podklad mechanicky a vysokotlakým vodným lúčom
 • b,podľa potreby-chemická ochrana obnaženej výstuže, prípadne doplnenie novou výstužou
 • c,aplikácia spojovacieho mostíka pre zabezpečenie spolupôsobenia opravy a starého betónu
 • d,oprava poruchy hmotami na báze silikátov, akrylátov alebo epoxidov podľa požiadaviek konštrukcie a odberateľa
 • e,podľa potreby povrchová úprava za účelom ochrany konštrukcie alebo len jej farebného zjednotenia.
  117.jpg
  118.jpg

  119.jpg
  120.jpg


11/ODSTRAŇOVANIE VLHKOSTI V MURIVÁCH PRIEMYSELNÝCH, OBYTNÝCH A KULTÚRNYCH STAVIEB

Účel: Impregnácia konštrukcie proti zemnej vlhkosti v murive
Použitie: Prízemné a podzemné priestory priemyselných, obytných, kultúrnych a historicky cenných stavieb. Metóda sa používa na vzlínavú vlhkosť, nie tlakovú..

Informatívny technologický postup:

 • a,navŕtanie systému vrtov s osadením obturátorov
 • b,tlaková injektáž + gravitačné doplnenie injektážnej hmoty v murive
 • c,povrchová úprava sanovanej časti muriva

122.jpg

121.jpg12/ZOSILŇOVANIE KONŠTRUKCIÍ UHLÍKOVÝMI A OCEĽOVÝMI LAMELAMI
Účel: Zvyšovanie únosnosti konštrukcií
Použitie: Všetky druhy konštrukcií( betónové, oceľové, drevené ) inžinierských, priemyselných, obytných, kultúrnych a historických stavieb. Výhodou je ich vysoká pevnosť a malá výška ( 0,8 - 1,4 mm ) a tým aj možnosť ukrytia lamely pod omietku.

Informatívny technologický postup:

 • a,očistenie konštrukcie od porušených častíc
 • b,zdrsnenie konštrukcie v priestore pod lamelou pre lepšiu súdržnosť lamely s konštrukciou
 • c,nalepenie lamely
  123.jpg
124.jpg

125.jpg
126.jpg
127.jpg

 


 

13/ROZRUŠOVANIE ŽB KONŠTRUKCII HYDRAULICKÝMI KLIEŠŤAMI

Účel: Búranie stavebných konštrukcií nedynamickou metódou.
Použitie: Rozrušovanie betónových,železobetónových a murovaných konštrukcií do hrúbky 280mm pomocou hydraulického tlaku.

 128.jpg

129.jpg


 

14/OSADZOVANIE RÁMOV KANALIZAČNÝCH POKLOPOV

účel: Presné osadenie rámu kanalizačného poklopu v nivelete komunikácie,do kruhového otvoru R1000mm.Čím sa zamedzí koncentrácii napätí,vytvárajúcich trhliny v rohoch štvorcových otvorov.
Použitie: Cestné a diaľničné komunikácie,parkoviská,obslužné komunikácie zhotovené na báze cementov,alebo asfaltov.

 

Informatívny popis technológie:

 • vytýčenie stredu kanalizačnej šachty /v prípade novej komunikácie prekrývajúcej šachtu vytýčenie sa robí geodetickým zameraním/
 • vyvŕtanie otvoru R1000mm na celú hrúbku vozovky
 • odstránenie jadra vrtu
 • osadenie rámu kanalizačného poklopu do nivelety cesty špeciálnym prípravkom
 • zadebnenie priestoru medzi rámom poklopu a kanalizačnou skružou
 • podbetónovanie rámu poklopu rýchlotuhnúcou zmesou
 • vytvorenie tesnenia styku vozovky a rámu poklopu v nivelete vozovky
  201.jpg
  Debnenie otvoru šachty v úrovni stabilizácie pred pokládkou CB krytu.
  202.jpg
  Odvŕtanie CB krytu R1000mm.
  203.jpg
  Odvŕtaný CB kryt.
  204.jpg
  Vybraté jadro vrtu nad šachtou.
  205.jpg
  Vybetónovaný priestor medzi kanalizačnou skružou a rámom poklopu.
  206.jpg
  Tesnenie styku CB krytu a rámom poklopu.
  207.jpg
  Vyspravenie podbetonávky rámu poklopu a vyčistenie šachty.
  208.jpg
  Konečná úprava vo vozovke.201.jpg
Debnenie otvoru šachty v úrovni stabilizácie pred pokládkou CB krytu.
202.jpg
Odvŕtanie CB krytu R1000mm.
203.jpg
Odvŕtaný CB kryt.
204.jpg
Vybraté jadro vrtu nad šachtou.
205.jpg
Vybetónovaný priestor medzi kanalizačnou skružou a rámom poklopu.
206.jpg
Tesnenie styku CB krytu a rámom poklopu.
207.jpg
Vyspravenie podbetonávky rámu poklopu a vyčistenie šachty.
208.jpg
Konečná úprava vo vozovke.

 

201.jpg
Debnenie otvoru šachty v úrovni stabilizácie pred pokládkou CB krytu.
202.jpg
Odvŕtanie CB krytu R1000mm.
203.jpg
Odvŕtaný CB kryt.
204.jpg
Vybraté jadro vrtu nad šachtou.
205.jpg
Vybetónovaný priestor medzi kanalizačnou skružou a rámom poklopu.
206.jpg
Tesnenie styku CB krytu a rámom poklopu.
207.jpg
Vyspravenie podbetonávky rámu poklopu a vyčistenie šachty.15. POVRCHOVÉ DILATÁCIE PARKOVÝCH DOMOV
 • Informatívny technologický postup:
 • vytýčenie dilatačného priestoru
 • vybúranie dilatačného priestoru
 • osadenie kotviacich profilov
 • osadenie oceľového krytia dilatačnej škáry
 • vyplnenie dilatačného priestoru trvale pružnou hmotou